Zasada „zero defektow” – kontynuacja

Zasada „zero defektów” wiąże się z zapobieganiem powstawaniu niezgodności (niedopuszczalnych odchyleń od wymaganego stanu) na jak najwcześniejszych etapach powstawania wyrobu. Konieczne jest zrozumienie, że niezgodności takie mogą mieć swoje przyczyny we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Realizacja zasady „zero defektów” jest możliwa, jeśli eliminowane są przyczyny niezgodności, a nie tylko ich skutki, jak to miało miejsce w podejściu tradycyjnym. Z zasadą „zero defektów” wiążą się dwie zasady bardziej szczegółowe, a mianowicie:

– „zasada unikania błędów”,

– „zasada pracy zespołowej”,

„Zasada unikania błędów” wskazuje na potrzebę unikania błędów u źródła ich powstawania. Wychodzi się z założenia, że żaden człowiek, żaden system, żadna maszyna czy urządzenie nie mogą pracować lub funkcjonować bez popełniania błędów. Chodzi jednak o to, by błąd nie pociągał za sobą niezgodności z wymaganiami. Dlatego należy np. tak konstruować maszyny, urządzenia, przyrządy technologiczne, wyposażać je w takie czujniki lub rozwiązania zabezpieczające itp., aby nie było możliwe np. niewłaściwe zamocowanie przedmiotu, który ma być obrabiany itp. Podobne uwagi dotyczą także narzędzi, przyrządów pomiarowo-kontrolnych i procedur kontrolnych.

Błędów można uniknąć, jeżeli potrafimy zidentyfikować ich rodzaje i przyczyny ich występowania, co umożliwia eliminację tych przyczyn. Błędy popełniane przez pracowników wynikają głównie z trzech przyczyn:

– braku wystarczających kwalifikacji

– braku właściwych narzędzi, maszyn i urządzeń wytwórczych

– braku koncentracji (skupienia uwagi na wykonywanej pracy).

Typowymi skutkami takich błędów są: pominięcie niektórych czynności w procesie, błędne wykonanie niektórych czynności, błędne dobranie parametrów funkcjonowania urządzeń, niewłaściwe przygotowanie narzędzi, przyrządów technologicznych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>